PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring, Aansprakelijk en Copyright Café Intención/J.J. Darboven

Café Intención is een koffieconcept van koffiebranderij J.J. Darboven. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hamburg en J.J. Darboven Nederland is gevestigd aan de Uraniumweg 52, 3812 RK te Amersfoort

J.J. Darboven acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Dat houdt in dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • jou eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u de privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan J.J. Darboven,  ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. J.J. Darboven is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Nieuwsbrief/Social Mediakanalen en contactpagina
Wij bieden een nieuwsbrief/winacties en contactpagina waarmee wij geïnteresseerden op de hoogte houden van de meest recente informatie en ontwikkelingen op het gebied van Café Intencón.  Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Na afmelding wordt jouw e-mailadres verwijderd uit de verzendlijst.

Als je een contactformulier op de website invult of meedoet aan een winactie, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Website, IP-adressen en cookies
Om onze website te kunnen blijven verbeteren, is het zinvol te weten wat de populaire gebieden op onze sites zijn en hoeveel tijd onze gastgebruikers er doorbrengen. We doen dit op een aantal manieren. Deze worden hieronder uiteengezet.

Gebruik van IP-adressen
Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer je op het web surft. Webservers, de grote computers die webpagina’s ‘voorschotelen’, identificeren jouw computer automatisch op grond van het IP-adres.  Wij verbinden geen IP-adressen met iets wat persoonlijk identificeerbaar is, wat betekent dat een gebruiker voor ons anoniem blijft.

Gebruik van cookies
Cookies zijn stukjes informatie die door een website naar iemands harde schijf gezonden worden met het doel om informatie vast te leggen. Cookies maken het websurfen makkelijker voor doordat zij jouw voorkeuren bewaren, terwijl je op een site bent.

J.J. Darboven gebruikt de statistische cookies, gelieerd aan Google Analytics.

  • Statistische cookies, gelieerd aan Google Analytics. Deze herkennen en tellen de gebruikers van de website, waarbij de volgende gegevens worden vastgelegd: browsersysteemgegevens, bezochte pagina’s, tijd gespendeerd op pagina, aangeklikte items, site waarvandaan de gebruiker op de website landt en herhaalbezoek voor de duur variërend van 6 maanden tot 2 jaren. De IP-adressen van de bezoeker zijn geanonimiseerd.

De video’s geplaatst vanuit YouTube zijn ingesloten zonder plaatsing van cookies.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens en publiceren deze niet.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn
We zullen uw persoonsgegevens zolang bewaren als nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij u  hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Aansprakelijkheid
De inhoud van de website www.cafeintencion.nl is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan J.J. Darboven het niet garanderen dat de informatie op deze website te allen tijde actueel, volledig en juist is. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright
Het is toegestaan om informatie van onze website te kopiëren, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Vragen
Als u naar aanleiding van de privacyverklaring, aansprakelijkheid of copyright nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op.